Osebni stečaj

Nihče si ne želi pričeti osebnega stečaja.
Vendar če se dolgovi kopičijo in jim ni videti konca, je lahko edina možnost za nov in svež začetek prav osebni stečaj.


 Osebni stečaj je namenjen:

 • vsem fizičnim osebam -potrošnikom (zaposlenim, brezposelnim, upokojencem, študentom,…)
 • samostojnim podjetnikom
 • zasebnikom (zdravnikom, notarjem, odvetnikom, kmetom ali drugim fizičnim osebam, ki niso podjetniki in ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost)

Pogoj za osebni stečaj je insolventnost dolžnika

Fizična oseba – potrošnik:

 • če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju
 • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev
 • če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 evrov.
 • če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti

Samostojni podjetnik in zasebnik:

 • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
 • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
 • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.
 • če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti

Kratek test za to, ali ste tudi vi “zreli” za osebni stečaj:
a) Zaposleni:
Če za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik vaše plače,
b) Brezposelni: Če za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 1.000€,
c) Samostojni podjetnik:
če nimate odprtega nobenega bančnega računa v R. Sloveniji, ali če imate bančni račun pa je ta blokiran zaradi izvršb več kot 60 dni neprekinjeno ali pa, če znaša vsota vaših dolgov več, kot pa je vrednost vašega premoženja

potem ste insolventni in sodišče bo vašemu predlogu za osebni stečaj ugodilo, če se zanj odločite.


Kako začeti osebni stečaj?

Celotno dokumentacijo za pričetek osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti pripravimo in sestavimo mi, vključno z vložitvijo dokumentacije na sodišče, kar za stečajnega dolžnika pomeni, da sam nima nobenih poti na sodišče. Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka brez naroka, kar pospeši cel postopek.

Čas, ki ga potrebujemo za sestavo vseh vlog in vložitev na sodišče je 1-2 dni od prejema vseh potrebnih dokumentov od stečajnega dolžnika, sodišče pa pričetku osebnega stečaja odloči že v roku cca. 3 – 7 dni.


Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko: 040 / 78 77 75
ali nam pošljite sporočilo: TUKAJ
in z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

Odgovorimo na vsak, tudi anonimen telefonski klic in vsako elektronsko pošto!
Informativno in BREZPLAČNO odgovarjamo na zastavljena vprašanja o možnostih in posledicah postopka po telefonu in elektronski pošti ali osebno.

Nahajamo se v Mariboru, v poslovnem centru City, Ulica Vita Kraigherja 5, 4. nadstropje desno (vhod iz Trga Leona Štuklja).

Jamčimo za zaupno obravnavo vseh podatkov in informacij.


Strošek

Cena sestave vseh vlog za pričetek postopka osebnega stečaja in postopka
odpusta obveznosti,  vključno z vložitvijo vse dokumentacije na sodišče je 180,00 EUR. To je strošek naše pisarne.

Strošek overitve podpisa na izjavi o premoženju stečajnega dolžnika na upravni enoti je 3 EUR ali pri notarju je cca. 20 EUR. Izjavo vam pripravimo v naši pisarni.

Drugih stroškov za pričetek postopka NI.

Ko bo sodišče začelo stečajni postopek bo iz proračuna sodišča založilo predujem za začetne stroške stečajnega postopka in nakazalo na račun stečajnega upravitelja. Le, če bo v vašem stečajnem postopku ugotovljena stečajna masa, se bo iz prodaje tega premoženja lahko plačalo stroške stečajnega postopka, če pa stečajne mase ni, pa stroški postopka dolžnika ne bremenijo.


Potrebna dokumentacija

Za potrošnike:

•             Fotokopije vseh bančnih kartic

•             Zadnje tri izpiske iz TRR ali zbirni promet na računu za pretekle tri mesece

•             Odločbo o nadomestilu za brezposelnost ali otroškem dodatku ali socialni denarni pomoči (če prejemate takšne dohodke)

•             Zadnje tri plačilne liste, če ste zaposleni ali potrdilo o višini pokojnine, če prejemate pokojnino

•             Rojstni listi vaših otrok, ki jih preživljate

•             Fotokopija prometnega dovoljenja če ste lastnik avtomobila

•             Dokazila o vašem zdravstvenem stanju

(Če ste bolni oz. se zdravite za dolgotrajnejšo boleznijo ali ste invalid, dostavite izvide, potrdila, ambulantne kartone, odločbe…. Karkoli imate od dokumentacije v zvezi s tem)

•             Podatki o vaših dolgovih:

izvršbe, pozivi k plačilu, predlogi izvensodne poravnave, opomini, sodbe itd.

Če nimate dokumentacije:

Na vaši banki naročite, da vam natisnejo seznam blokad ali:

na vašem okrajnem sodišču, na izvršilnem oddelku naročite, da vam izročijo/natisnejo seznam aktualnih izvršilnih postopkov


Dokumentacija iz naše pisarne:

IZJAVA STEČAJNEGA DOLŽNIKA – podpis na tej izjavi morate overiti na upravni enoti ali pri notarju

Prevzem izjave

Izjava o ovirah za odpust obveznosti – to izjavo je potrebno samo podpisati, brez overitve

Prevzem izjave

Vprašalnik – ta vprašalnik izpolnite in na koncu podpišete

Prevzem vprašalnika


Za samostojne podjetnike


Podatki o dolgovih:
 • Izpis odprtih postavk – obveznosti do dobaviteljev (dobite v vašem računovodstvu)
 • Fotokopije izvršb, izpis seznama blokad, ki ga dobite na vaši banki ali seznam izvršb, ki ga dobite na vašem okrajnem sodišču, na izvršilnem oddelku
 • Pozivi k plačilu, predlogi izvensodne poravnave, opomini, sodbe itd.
 • FURS: tam naročite izpis stanja dolga na tekoči datum

Podatki o premoženju – če obstaja:
 • Izpis odprtih postavk – terjatve do vaših kupcev (dobite v vašem računovodstvu
 • Izpis registra osnovnih sredstev (dobite v vašem računovodstvu
 • Izpis stanja (vrednosti) zalog (dobite v vašem računovodstvu
 • Fotokopijo prometnega dovoljenja če ste lastnik ali leasingojemalec avtomobila

Če ste zaposleni drugje poleg tega, da imate registriran s.p. (popoldanski s.p.), dostavite še:
 • Zadnje tri izpiske iz TRR ali promet na vseh bančnih računih za zadnje tri mesece
 • Odločbo  o dodatku ali denarni socialni pomoči
 • Zadnje tri plačilne liste

 • Rojstni listi vaših otrok, ki jih preživljate
 • Dokazila o zdravstvenem stanju za vas in/ali vaše družinske člane:

Če ste bolni vi ali vaši družinski člani oz. se zdravite za dolgotrajnejšo boleznijo ali ste invalid, dostavite izvide, potrdila, ambulantne kartone, odločbe…. Karkoli imate od dokumentacije v zvezi s tem


Dokumentacija iz naše pisarne:

IZJAVA STEČAJNEGA DOLŽNIKA – podpis na tej izjavi morate overiti na upravni enoti ali pri notarju

Prevzem izjave

Izjava o ovirah za odpust obveznosti – to izjavo je potrebno samo podpisati, brez overitve

Prevzem izjave

Vprašalnik – ta vprašalnik izpolnite in na koncu podpišete

Prevzem vprašalnika


Dostava dokumentacije

Vso dokumentacijo nam lahko prinesete osebno v našo pisarno:

Poslovni center City, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

4. nadstropje (desno dvigalo)


ali jo pošljete  po pošti:

STEČAJNA PISARNA

P.P. 1575

2113 Maribor


Druge informacije o osebnem stečaju

Ko se postopek osebnega stečaja začne, se zaustavijo oz. prekinejo vsi izvršilni postopki in rubeži. Vsi upniki, ki so vas do začetka stečaja terjali preko izvršb in morebiti rubežev, bodo morali prijaviti svoje terjatve v stečajno maso, iz katere bodo na koncu stečaja poplačani ali pa ne, če stečajne mase ne bo.

Kakor hitro ste v osebnem stečaju, boste ves čas postopka, do konca izteka poskusne dobe, ki jo določi sodišče (med 6 meseci do 5 let), lahko prejemali osebni dohodek, ki vam pripada do višine 714,84€ neto mesečno. Če vzdržujete otroke oziroma preživljate družinskega člana, se pa ta znesek 714,84€ poviša za dodatnih 237,29€ za vsako osebo posebej.

Če prejemate socialne transferje (otroški dodatek, denarna socialna pomoč…), vam ti pripadajo v celoti. Enako vam pripada in ni možno kakor koli rubiti preživnine, ki bi jo morebiti prejemali za vzdrževane družinske člane (otroka, partnerja).

Ko se izteče poskusna doba, sodišče zaključi postopek odpusta obveznosti, od takrat naprej boste lahko prejemali plačo in ostale dohodke neomejeno, dolgovi vam bodo odpuščeni in tudi lahko boste spet na novo pridobivali premoženje, ki vam ga nihče ne bo mogel zarubiti – od takrat dalje boste lahko živeli na novo.

Slaba stran osebnega stečaja je zlasti ta, da bo v stečaju prodano vaše premoženje, če ga imate. V premoženje, ki se proda, sodijo nepremičnine in avtomobili ter morebitno drugo premoženje, ki je vpisano v javne registre (plovila, vrednostni papirji in podobno).

Prav tako se bo pregledalo ali ste bili v preteklih 5 letih lastnik premoženja, ki bi ga morebiti podarili (s prepisi na druge osebe) ali prodali za neznatno plačilo oziroma celo fiktivno prodali ožje povezanim osebam. Če ste premoženje prodali po tržni ceni kupcem na trgu, takšna prodaja ni sporna oz. izpodbojna, sicer pa se za druge neodplačne prodaje (t.i. prepise premoženja družinskim članom ali zakoncu) smatra, da so takšni prodajni posli sporni in izpodbojni, takrat bo stečajni upravitelj zahteval vračilo premoženja v stečajno maso, vi pa ne boste deležni odpusta obveznosti.

Prav tako pa se bo upoštevalo premoženje, katerega je lastnik vaš zakonski ali zunajzakonski partner, če sta to premoženje pridobila skupaj z delom, potem je to vajino skupno premoženje, polovica tega premoženja pa bo sodila v stečajno maso.


O odpustu dolgov:

 • dolgovi, ki ostanejo nepoplačani iz prodaje premoženja ali pa če premoženja sploh ni – potem vsi dolgovi, pa se v postopku odpusta obveznosti, ki teče s stečajnim postopkom, ODPUSTIJO.
 • da se dolgovi odpustijo oz. da sodišče sploh začne postopek odpusta obveznosti, morate izpolnjevati prvi vstopni pogoj in sicer, da nimate v kazenski evidenci vpisanega nobenega kaznivega dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo
 • prav tako pa se ne odpustijo popolnoma vsi dolgovi in sicer dolgovi za preživninske obveznosti, dolgovi za izrečene globe (npr. prometni prekrški) ter odškodnine za povzročene telesne poškodbe, pri samostojnih podjetnikih oz. bivših samostojnih podjetnikih pa še prispevki, ki jih dolgujejo FURS-u
 • sicer pa se odpustijo vsi dolgovi, ki so nastali do dneva začetka stečajnega postopka (razen zgoraj našteti)


Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko: 040 / 78 77 75
ali nam pošljite sporočilo: TUKAJ
in z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

Odgovorimo na vsak, tudi anonimen telefonski klic in vsako elektronsko pošto!
Informativno in BREZPLAČNO odgovarjamo na zastavljena vprašanja o možnostih in posledicah postopka po telefonu in elektronski pošti ali osebno.

Nahajamo se v Mariboru, v poslovnem centru City, Ulica Vita Kraigherja 5, 4. nadstropje desno (vhod iz Trga Leona Štuklja).

Jamčimo za zaupno obravnavo vseh podatkov in informacij.