Splošni pogoji

 1. Predmet naročila je sestava Predloga za pričetek osebnega stečaja in sestava Predloga za odpust obveznosti v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
 2. Izvajalec je Stečajna pisarna, IUS.AKTA, pravna pisarna d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, matična št.: 8095183000
 3. Naročnik se zavezuje izvajalcu posredovati vse potrebne in zahtevane podatke za izvedbo naročene storitve.
 4. Naročnik jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje izvajalcu točni in pravilni. Naročnik mora izvajalcu predati vso potrebno dokumentacijo, za katero mu izvajalec da seznam v pisni, elektronski ali ustni obliki, prav tako pa mora naročnik na naknadni poziv izvajalca, manjkajočo dokumentacijo dopolniti.
 5. Vso dokumentacijo mora naročnik predati izvajalcu v obliki fotokopiranih listin, oz. v originalih, v kolikor dokumentacije naročnik ne želi obdržati zase.
 6. Izvajalec ne hrani naročnikove dokumentacije, temveč jo vso pošlje sodišču skupaj s predlogom za začetek postopka osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti.
 7. Izvajalec storitve se zavezuje storitev opraviti v roku 5 delovnih dni in v skladu z ZFPPIPP in da bo vse od naročnika pridobljene podatke, še zlasti naročnikove osebne podatke skrbno varoval ter jih uporabil le za namen izvršitve naročene storitve iz prvega člena te pogodbe.
 8. Storitev velja za opravljeno, ko sodišče izda ustrezen sklep o začetku postopka.
 9. Cena storitve je 150 EUR, znesek naročnik izplača izvajalcu kot 100% avans razen če se izjemoma dogovorita drugače.
 10. Izvajalec jamči, da bo svojo storitev opravil kvalitetno in strokovno, ter da bo pristojno sodišče sledilo predlogu za začetek stečajnega postopka in sprejelo sklep o pričetku osebnega stečaja.
 11. Naročnik lahko odstopi od naročila v roku 2 ur od izvršenega plačila avansa, saj bo izvajalec pristopil k izvajanju storitve takoj, ko bo prejel plačilo avansa naročnika zaradi zaveze k kratkemu roku izvršitve storitve.
 12. Za obvestilo o odstopu velja obvestilo po telefonu (SMS) ali elektronski pošti oz. v obliki drugih komunikacijskih poti, ki omogočajo pravočasno obvestilo o odstopu. Za odstop od naročila naročnik ne rabi navajati razloga za odstop.
 13. Izvajalec lahko odstopi od naročila kadarkoli do dneva opravljene storitve, v tem primeru mora izvajalec obvestiti naročnika v roku 2 delovnih dni od odstopa, preko elektronske pošte, telefona ali navadne pošte.
 14. Za odstop od naročila izvajalec ne rabi navajati razlog, vendar mora v takšnem primeru naročniku vrniti morebiten plačan avans v celoti v roku 5 delovnih dni.
 15. V kolikor izvajalec odstopi od naročila iz krivdnih razlogov na strani naročnika, se naročniku zaračuna odškodnina v višini 100% plačanega avansa. Krivdni razlogi so lahko: dajanje lažnih informacij in podatkov, prikrivanje resničnih podatkov, predlaganje ponarejenih ali prirejenih listinskih dokazil, napeljevanje izvajalca k nezakonitim dejanjem in podobno.
 16. S potrditvijo naročila na prvi strani, naročnik istočasno soglaša s splošnimi pogoji poslovanja izvajalca, kar je pogoj za izvajalčev sprejem naročnikovega naročila.
 17. Strinjanje s splošnimi pogoji ima ob podpisu veljavnost pogodbe, ki zavezuje obe stranki.

Istočasno s splošnimi pogoji izvajalec naročnika seznanja z osnovnimi pravili oz. informacijami osebnega stečaja – tukaj v pisni obliki, sicer pa je izvajalec vsa ta pravila naročniku že pojasnil ustno:

Osnovne informacije o osebnem stečaju:

Ko se postopek osebnega stečaja začne, se zaustavijo oz. prekinejo vsi izvršilni postopki in rubeži. Vsi upniki, ki so vas do začetka stečaja terjali preko izvršb in morebiti rubežev, bodo morali prijaviti svoje terjatve v stečajno maso, iz katere bodo na koncu stečaja poplačani ali pa ne, če stečajne mase ne bo.

Kakor hitro ste v osebnem stečaju, boste ves čas postopka, do konca izteka poskusne dobe, ki jo določi sodišče (med 6 meseci do 5 let), lahko prejemali osebni dohodek, ki vam pripada do višine 778,42€ neto mesečno.

Če vzdržujete otroke, se pa ta znesek 778,42€ poviša za dodatnih cca. 240€ (znesek se večkrat letno spreminja) za vsakega otroka ali drugega vzdrževanega družinskega člana.

Če prejemate socialne transferje (otroški dodatek, denarna socialna pomoč…), vam ti pripadajo v celoti. Enako vam pripada in ni možno kakor koli rubiti preživnine, ki jih prejemate za vzdrževane družinske člane (otroke). Ko se izteče poskusna doba, sodišče zaključi postopek odpusta obveznosti, od takrat naprej boste lahko prejemali plačo in ostale dohodke neomejeno, dolgovi vam bodo odpuščeni in tudi lahko boste spet na novo pridobivali premoženje, ki vam ga nihče ne bo mogel zarubiti – od takrat dalje boste lahko živeli na novo.

Slaba stran osebnega stečaja je zlasti ta, da bo v stečaju prodano vaše premoženje, če ga imate.

V premoženje, ki se proda, sodijo nepremičnine in avtomobili ter morebitno drugo premoženje, ki je vpisano v javne registre (plovila, vrednostni papirji in podobno). Prav tako se bo preverilo ali ste bili v preteklih 5 letih lastnik premoženja, ki bi ga morebiti podarili (s prepisi na druge osebe) ali prodali za neznatno plačilo oziroma celo fiktivno prodali ožje povezanim osebam. Če ste premoženje prodali po tržni ceni kupcem na trgu, takšna prodaja ni sporna, sicer pa se za druge neodplačne prodaje smatra, da so takšni prodajni posli sporni in izpodbojni, takrat bo stečajni upravitelj zahteval vračilo premoženja v stečajno maso.

Prav tako pa se bo upoštevalo premoženje, katerega je lastnik vaš zakonski ali zunajzakonski partner, če sta to premoženje pridobila skupaj z delom, potem je to vajino skupno premoženje, polovica tega premoženja pa bo sodila v stečajno maso.

 

POGOJI:

 • pogoj je, da ste več kot dva meseca v zamudi s plačilom svojih obveznosti, vsota teh obveznosti pa mora biti višja od:
  • če ste zaposleni: 3kratnika vaše neto plače
  • če ste brezposelni: več kot 1.000€
 • v postopku osebnega stečaja se proda vse vaše premoženje (nepremičnine in vrednejše premičnine, kot je npr. avtomobil nad 500€)
 • če premoženja nimate, se premoženje ne prodaja, ker ga nimate, kar pa ne pomeni, da bi bila to ovira, da se stečaj ne bi izpeljal.
 • dolgovi, ki ostanejo nepoplačani iz prodaje premoženja ali pa če premoženja sploh ni – potem vsi dolgovi, pa se v postopku odpusta obveznosti, ki teče s stečajnim postopkom, ODPUSTIJO.
 • da se dolgovi odpustijo oz. da sodišče sploh začne postopek odpusta obveznosti, morate izpolnjevati prvi vstopni pogoj in sicer, da nimate v kazenski evidenci vpisanega nobenega kaznivega dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo
 • prav tako pa se ne odpustijo popolnoma vsi dolgovi in sicer dolgovi za preživninske obveznosti, dolgovi za izrečene globe (npr. prometni prekrški) ter odškodnine za povzročene telesne poškodbe, pri samostojnih podjetnikih oz. bivših samostojnih podjetnikih pa še prispevki, ki jih dolgujejo FURS-u
 • sicer pa se odpustijo vsi dolgovi, ki so nastali do dneva začetka stečajnega postopka (razen zgoraj našteti)